Quiz 1
   ku tsu (shoes) 2haku
   ki t te (stamp) 3
   su ka a to (skirt) 4
   gyu u nyu u (milk) 4
   Ko n ba n wa (Good evening) 5
   ya kyu u jo u (baseball ground) 5
   chu u ga k ko u (junior high school)  6
   ni ho n go ga k ko u (Japanese lanjuage school) 8